FAQS

Per afiliar un club a la Federació Catalana de Vela cal presentar la següent
documentació:


1.- Còpia de la documentació presentada al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport (amb el corresponent segell de registre d’entrada del CCE, o bé amb còpia de l’acusament de rebuda en cas d’haver-se presentat telemàticament): estatuts i reglaments del clubs, acta de constitució i membres de Junta Directiva.

2.- Escrit dirigit al president sol·licitant la inscripció del Club a la Federació Catalana de Vela.

3.- Escrit en el que s'indiqui que, un cop llegits  els estatuts de la Federació Catalana de Vela, el club accepta  els drets i deures de les entitats afiliades, descrits a l'article 73 dels esmentats estatuts, i es compromet a seguir-los. Cal indicar també a l'escrit el compromís del club a tramitar un mínim de 20 llicències/carnets a l’any, i a pagar les quotes, tant les corresponents als
 carnets com la de club afiliat. 

4.- Escrit de concessió de l’espai, ja sigui de l’Ajuntament i/o de Costes de la Generalitat.

5.- Relació dels membres de Junta en el que consti el càrrec, nom i cognoms, domicili, telèfon mòbil i número de DNI. 

6.- Projecte esportiu del club.

7.- Omplir i signar la “Fitxa d’afiliació de Club