FAQS

Per afiliar un club a la Federació Catalana de Vela cal presentar la següent
documentació:


1.- Còpia de la documentació presentada al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport (amb el corresponent segell de registre d’entrada del CCE, o bé amb còpia de l’acusament de rebuda en cas d’haver-se presentat telemàticament): estatuts i reglaments del clubs, acta de constitució i membres de Junta Directiva.

2.- Escrit dirigit al president sol·licitant la inscripció del Club a la Federació Catalana de Vela.

3.- Escrit en el que s'indiqui que, un cop llegits  els estatuts de la Federació Catalana de Vela, el club accepta  els drets i deures de les entitats afiliades, descrits a l'article 73 dels esmentats estatuts, i es compromet a seguir-los. Cal indicar també a l'escrit el compromís del club a tramitar un mínim de 20 llicències/carnets a l’any, i a pagar les quotes, tant les corresponents als
 carnets com la de club afiliat. 

4.- Escrit de concessió de l’espai, ja sigui de l’Ajuntament i/o de Costes de la Generalitat.

5.- Relació dels membres de Junta en el que consti el càrrec, nom i cognoms, domicili, telèfon mòbil i número de DNI. 

6.- Projecte esportiu del club.

7.- Omplir i signar la “Fitxa d’afiliació de Club

Per reconèixer una Escola de Vela, cal seguir els següents passos:

1.- Revisar el Reglament d'Escola Reconeguda, les quotes associades i escollir la tipologia d'escola que es vol reconèixer

2.- Omplir el formulari d'Escola Reconeguda o el d'Escola Adherida

3.- Complir amb tots els requisits fixats en el Reglament d'Escola Reconeguda

4.- Presentar tota la documentació a la Federació Catalana de Vela, mitjançant el correu: escola@vela.cat

5.- L'equip tècnic revisarà la documentació entregada i procedirà a fer una visita a la instal·lació

6.- L'equip tècnic farà un informe que es traslladarà a la junta, per tal d'aprobar l'alta de l'escola de vela

 

A continuació us deixem informació que pot ser del vostre interès:

- Model del Pla de Seguretat

- Llicències d'Escola